Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/www/22131/plodyzeme_sk/www/wp-content/themes/Plodyzeme/includes/builder/functions.php on line 4783
GDPR - Plody Zeme

GDPR

PREHLÁSENIE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Základné ustanovenia

 1. Zásady a postupy spracúvania osobných údajov v našom internetovom obchode www.plodyzeme.sk (ďalej len „e-shop“) sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky , a to  Zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 2. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (zákazníka e-shopu), ktorú možno na základe nich identifikovať priamo alebo nepriamo, a to na základe identifikátorov, ako sú napríklad meno, priezvisko, lokalizačné údaje,….(podľa § 2 zákona)

Prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov e-shopu je spoločnosť:

SOJU-LM s.r.o.
A. Kostolného 303/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50 401 769
DIČ: 2120313217
Zapísaná: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 66012/L
E-mail: info@plodyzeme.sk
Telefón: +421 907 331 367

2. Účel, rozsah a zdroje spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania osobných údajov zákazníkov v tomto e-shope je vybavenie objednávky zákazníka a plnenie kúpnej zmluvy prevádzkovateľom (a s tým súvisiacich následných činností ako je uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie a pod.), pričom  bez poskytnutia osobných údajov nie je možné túto kúpnu zmluvu uzatvoriť a zo strany prevádzkovateľa plniť.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je aj komunikácia so zákazníkom, ktorá predchádza možnej kúpnej zmluve (predzmluvné vzťahy).
 3. Dôvod spracúvania osobných údajov je teda zákonný – plnenie kúpnej zmluvy a výkon práv a povinností predávajúceho z nej vyplývajúcich.  Plnenie kúpnej zmluvy je právnym základom spracúvania osobných údajov a preto spracovanie osobných údajov prebieha bez súhlasu zákazníka.
 4. Osobné údaje zákazníka sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu.
 5. Rozsah osobných údajov, ktoré sú spracovávané za účelom uvedeným v časti II, bod 1.:
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • fakturačná adresa (poprípade adresa doručenia)
  • telefónne číslo
 1. Rozsah osobných údajov, ktoré sú spracovávané za účelom uvedeným v časti II. bode 2:
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
 1. Zdrojom osobných údajov je kontaktný formulár (predzmluvné vzťahy) a objednávka zákazníka (kúpna zmluva), osobné údaje poskytuje sám zákazník.

3. Nakladanie s osobnými údajmi

 1. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sa využívajú výhradne na účel uvedený v časti II bod 1. a 2. týchto zásad)
 2. Spracovaním osobných údajov zákazníkov tohto e-shopu nie je poverený žiadny tretí subjekt.
 3. Ak tretí subjekt poskytuje prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov spoluprácu (napr. poskytovatelia kuriérskych a poštových služieb, technická podpora a správa webovej stránky,…), pričom však osobné údaje zákazníkov nespracúva, je viazaný mlčanlivosťou.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za využitia elektronických informačných systémov a prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia technického a organizačného charakteru.
 5. Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje; nesprávne a neúplné bez zbytočného odkladu opraví, alebo doplní.

4. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu ich spracovania. To znamená, že ich spracúva len počas doby, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, resp. len počas doby, kým nie sú uzatvorené predzmluvné vzťahy (prostredníctvom kontaktného formulára)
 2. Po uplynutí doby uvedenej v bode 1. , keď účel spracovania skončil, budú osobné údaje v záznamoch prevádzkovateľa zlikvidované/ vymazané.

5. Práva dotknutej osoby (zákazníka e-shopu)

 1. Dotknutá osoba má právo:
  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 1. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@plodyzeme.sk alebo priamo na adresu sídla prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k porušeniu práv dotknutej osoby.

6. Zabezpečenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje za využitia elektronických systémov a prijal všetky nevyhnutné opatrenia technického, organizačného charakteru a aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov zákazníka tohto e-shopu.
 2. Osobné údaje v elektronickej forme sú ukladané v databázach a systémoch, ku ktorým má prístup iba prevádzkovateľ, aby mohol s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.
 3. Prístup k osobným údajom v elektronickej forme je chránený organizačno-technickými opatreniami: prístupovým menom a heslom do systému, antivírusovým programom a firewallom.

7. Záverečné ustanovenia

 1. Označením zaškrtávacieho políčka pred odoslaním objednávky, alebo správy z kontaktného formulára zákazník deklaruje, že sa so zásadami ochrany osobných údajov tohto e-shopu oboznámil.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah týchto zásad ochrany osobných údajov meniť. Novú verziu bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke, prípadne ju zašle na e-mailovú adresu, ktorá bola prevádzkovateľovi poskytnutá.