Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/www/22131/plodyzeme_sk/www/wp-content/themes/Plodyzeme/includes/builder/functions.php on line 4783
Obchodné podmienky - Plody Zeme

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.plodyzeme.sk

ČL. 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

SOJU-LM s.r.o.
A. Kostolného 303/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50 401 769
DIČ: 2120313217
Zapísaná: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 66012/L
E-mail: info@plodyzeme.sk
Telefón: +421 907 331 367

ČL. 2 DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

1) Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb internetového obchodu (ďalej len „e-shop“) www.plodyzeme.sk je spoločnosť SOJU-LM s.r.o., A. Kostolného 303/8, 031 01 Liptovský Mikuláš.
2) Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
3) Obchodný partner je fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register) a nakupuje tovar za účelom podnikania (maloobchod, stravovacie zariadenia, potravinárska výroba a pod.).
4) E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
5) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
6) Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
7) Registráciou sa rozumie vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb.
8) Minimálna trvanlivosť je doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie).
9) Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.

ČL. 3 OBJEDNÁVKA

1) Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka (vyplnenie elektronického formulára) v e-shope kupujúcim.
2) Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
3) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
4) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a jeho prevzatiu.
5) Objednávka musí obsahovať:
a) údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),
b) informácie o tovare: presnú špecifikáciu (názov tovaru, množstvo, cena),
c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
6) Stornovať objednaný tovar má Kupujúci právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže Kupujúci v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00 hod na tel.č. +421 907 331 367 alebo zaslaním e-mailu na info@plodyzeme.sk.
7) Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je spoplatnené sumou vo výške nákladov za dopravu ku kupujúcemu a späť.
8) V prípade, že kupujúci poruší ustanovenia ods. 4 a nepostupuje podľa ods. 6 alebo ods. 7, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20€.

ČL. 4 CENA

1) Každý tovar alebo služba sú označené cenou platnou v čase, kedy sú zobrazené. Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%,) a predávajúci je cenou takto zobrazenou viazaný.
2) Znížená cena na tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob. To neplatí, pokiaľ predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.
3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.
4) Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny tovaru pre obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s predávajúcim.
5) Vlastníctvo nadobúda kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu.

ČL. 5 VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

1) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2) Ak si Kupujúci-spotrebiteľ uplatní právo uvedené v ods. 1 tohto článku, je povinný doručiť písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená vo faktúre. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
3) Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
4) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie je povinný vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6) Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
7) Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru musí spotrebiteľ s tovarom nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, aký je bežný pri nákupe v kamennej predajni. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s originálnym obalom, visačkami a podobne.
8) Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

ČL. 6 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1) Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
2) Predávajúci je povinný:
a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu dokumenty k tovaru najmä faktúru za tovar.

ČL. 7 REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1) Reklamovať je možné tovar zakúpený od predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
2) V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po uhradení celej kúpnej ceny v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3) Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Na potravinárske výrobky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Minimálna trvanlivosť potravinárskych výrobkov, ktoré sú zasialané je minimálne 3 mesiace, s výnimkou dopredajových produktov za akciové ceny u ktorých je v eshope zverejnený dátum spotreby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4) Obchodný partneri berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú podmienky záruky pre spotrebiteľov ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba môže byť kratšia
5) Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
6) Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
7) Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
e) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
8) Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené v priamej súvislosti so živelnou pohromou.
9) Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
10) Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu uvedenú v ods. 16, tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.  Reklamácie uplatnené elektornickou formou (prostredníctvom e-mailu) nie sú akceptované.
11) Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
12) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
13) Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto  opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním r eklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
14) Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Pokyny pri preberaní tovaru: V prípade zistenia viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, štrngot skla pri potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, kupujúci neprevezme zásielku od doručovateľa ale na mieste spíše s kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť bezodkladne predajcovi na +421 907 331 367.  Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti pre zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie.
15) Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
16) Reklamácie sú vybavované na telefónnom čísle +421 907 331 367 alebo prostredníctvom e-mailu na info@plodyzeme.sk

ČL. 8 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Predajca sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

2) My, ako Predajca a spracovateľ osobných údajov prehlasujeme a zaručujeme Vám, že:
(a) spĺňame všetky zákonné povinnosti, ktoré pre nás z GDPR a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajú;
(b) budeme spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s českým a slovenským právnym poriadkom, hlavne v súlade s GDPR;
(e) informácie spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Viac o GDPR TU!

3) Predajca sa zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade výkonu kontroly.
4) Predajca od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade obchodného partnera IČO a DIČ.
5) Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané výlučne za účelom vybavenia jeho objednávky.
6) Predajca zabezpečuje ochranu osobných údajov pred neoprávneným sprístupnením tretím osobám spôsobom uvedeným v bezpečnostnej smernici o ochrane osobných údajov.
7) Kupujúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov písomne odvolať a to zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov adresovaný na SOJU-LM s.r.o., A. Kostolného 303/8, 031 01 Liptovský Mikuláš. Po doručení odvolania osobné údaje kupujúceho likvidujeme v súlade s bezpečnostnou smernicou na ochranu osobných údajov.

ČL. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a doplnenia verejných obchodných podmienok sú platné od ich zverejnenia na www.plodyzeme.sk.
2) Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi uzrozumený.
3) Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.plodyzeme.sk môžu byť menené a aktualizované bez skoršieho upozornenia kupujúceho a predávajúci nenesie zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.plodyzeme.sk.
4) Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2016

Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam

VZOR – Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:

IČO:
DIČ:

Telefón:
E-Mail:

Kupujúci

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:

Telefón:
E-Mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej  (vyberte jednu z možností):
Kúpnej zmluvy

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.plodyzeme.sk

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):

  1. plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)
  2. názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte, druhú možnosť škrtnite:

  • poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
  • prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

Ak tovar nie je súčasťou tejto zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia Odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru, alebo odo dňa preukázania, že tovar bol predávajúcemu zaslaný.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/ povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V ……………………………….. dňa ……………………..

 

………………………………

meno, priezvisko, podpis

Príloha č.2  k Všeobecným obchodným podmienkam

Vzor – Reklamácia tovaru

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci:

Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Telefón:

E-Mail:

Kupujúci

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.plodyzeme.sk

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Dôvody reklamácie:

V ……………………………….. dňa ……………………..

 

………………………………

meno, priezvisko, podpis

Pozn.: ako prílohu zašlite kópiu faktúry